Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP (B2C)
Artikel 1: Definities
1. anneliesbloemenenwonen.nl, gevestigd te Nieuw-Amsterdam, KvK-nummer 01180171, wordt in deze
algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en
leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen
is overeengekomen.
Artikel 3: Betaling
1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in
sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de
reservering en de vooruitbetaling.
2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper
gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting
heeft voldaan.
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met
betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten
worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de
vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is
hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is
genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het
aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief
de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
Artikel 5: Herroepingsrecht
1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn
begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is
ontvangen.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat
zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is
gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele
verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg
heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten
in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die
aan hem kunnen worden toegerekend.
Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van
verkoper naar koper.
Artikel 8: Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval
binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen
partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die
daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen
moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper
schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht
om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een
creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat
of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere
producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.
Artikel 9: Monsters en modellen
1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te
beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te
leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de
oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als
aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te
beantwoorden.
Artikel 10: Levering
1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper
zijn.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert
of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de
overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies
die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en
risico van koper op te slaan.
4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in
rekening te brengen.
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft
gesteld.
6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale
termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke
stellen.
7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders
schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.
Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
Artikel 11: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst
voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper
ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge
waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan
worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en
oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand,
bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen,
transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven
waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de
contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te
verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan
zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort
zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin
bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een
aangetekende brief.
Artikel 12: Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een
beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk
Wetboek.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van
verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper
zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,
heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen
deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan
in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet
conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet
geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de
verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag
wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 15: Klachtplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan
verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te
vervangen.
Artikel 16: Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper
garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken
zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te
maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het
verkochte door koper.
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige
risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds
volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een
inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige
zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het
verrichten van onderzoek.
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of
derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het
gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde
geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt
verstrekt.
Artikel 17: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht.
Artikel 18: Forumkeuze
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.